Category Archives: Årsstämmoprotokoll

Föreningsstämma Samfällighetsföreningen Slipern 5 maj 2011

1. Föreningens ordförande Sandra Harwich Önnheim öppnade mötet.

2. Sandra Harwich Önnheim valdes till mötesordförande.

3. Johan Kåredal valdes till mötessekreterare.

4. Tobias Borggren och Magnus Buchholt valdes till justeringsmän av mötesprotokollet.

5. Styrelsen gick igenom förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2010:

Styrelsen bestod under 2010 av Sandra Harwich Önnheim, ordförande, Björn Jälén, kassör, samt Sandie Persson, sekreterare. Sandie Persson valdes på föreningens årsstämma i maj 2010 och påbörjade då styrelsearbetet. Suppleanter var Johan Kåredal och Patrik Önnheim. Styrelsen hade under 2010 fyra stycken protokollförda möten.
Föreningen ingick inga nya avtal under verksamhetsåret 2010 utan behöll befintliga avtal med Lunds Renhållningsverk, Lunds Energi och Stångby Maskinstation. Bankåtaganden var fortsatt i SEB. Försäkringar var likaså fortsatt tecknade hos Länsförsäkringar. En utgift- och inkomststat upprättades som godkändes av årsstämman i maj 2010. Denna medförde en årsavgift på 3820 kr per hushåll.
Efter slutbesiktningen av samfälligheten i november framkom en del åtgärdspunkter. Under hösten 2010 genomförde styrelsen en översyn av vilka punkter som var åtgärdade och det visade sig att flertalet punkter ej hade åtgärdas. Ordföranden påpekade detta gentemot JM som meddelade att dessa skulle åtgärdas så fort som möjligt. Emellertid satte väderförhållanden stopp för delar av arbetet och JM meddelade att dessa skulle återupptas så fort barmark infann sig.
Årsstämman beslutade att hastighetsdämpande åtgärder skulle vidtas på föreningens gator. Gångfartsområdesskyltar inköptes och monterades upp. Blomkrukor för utplacering på gatorna avvaktades p.g.a. säsong.
Under hösten genomförde Lunds Energi en utmärkning av den gemensamma elkabeln på Stambanegränden, på ett av hushållens begäran. Det framkom att denna kabel, enligt mätningen, inte ligger enligt de elritningar som delgivits styrelsen. Kabeln ligger även på enskilda fastigheters mark. Detta kan vara en felaktig placering varför JM kontaktades och föreningen krävde en genomgång av kablarna, även Lunds Energi konsulterades. Dock satte väderleken återigen stopp för utredningarna i väntan på barmark. Nya ritningar skulle även tillhandahållas oss. Inga nya ritningar kom styrelsen tillhanda under 2010.
Kommunikationen med föreningens medlemmar skedde främst genom utskick av medlemsbrev men även viss information kunde hämtas via föreningens hemsida. Den 2 december höll styrelsen öppet hus med glögg och pepparkakor hos föreningens ordförande, där medlemmarna erbjöds träffa styrelsen samt ställa frågor. Medlemmar från sju hushåll anslöt till mötet. Inga frågor till styrelsen framfördes däremot infann sig trevligt umgänge.

I revisorns frånvaro gicks revisionsberättelsen igenom av kassör Björn Jälén:

”Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Sliperns samfällighetsförening för räkenskapsåret 1/1 2010 till 31/12 2010. Min bedömning är att bokföring och redovisning är i god ordning och väl dokumenterad. Årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning samt styrelsens förvaltning är väl dokumenterad i styrelseprotokoll. Styrelsens ledamöter har enligt min mening handlat enligt föreningens stadgar och jag tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.”

6. Stämman röstade ja till att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2010.

7. Två motioner var inkomna inför mötet:

  • Registrering av domännamnet slipern.se i syfte att få en enklare och mer långsiktig hemsidesadress. Beräknad kostnad: 99 kr/år.
    Styrelsen rekommenderade att motionen bifalles och stämman gav sitt bifall.
  • Inköp av föreningsgemensam stege. Stegen förvaras i något av soprummen, fastlåst i väggfäste med tre nyckelkopior som förvaras hos de tre ordinarie styrelsemedlemmarna.
    Styrelsen rekommenderade att motionen bifalles och stämman gav sitt bifall.

Framställningar från styrelsen:

  • Problem med gemensamhetsutrymmen och liknande ska meddelas styrelsen direkt.
  • I soprummen får endast lämnas sådant avfall som de är avsedda för. På nytt har det förekommit lämnade grovsopor vilket inte är acceptabelt.
  • Lunds renhållningsverk kommer att införa sortering av matavfall i vårt område. Vi vet inte mer än så i dagsläget, ytterligare information följer under våren/sommaren.

En eventuell föreningsgemensam kompost diskuterades, men stämman beslöt att avvakta i frågan. Det större dagvattendiket diskuterades också. Föreningens medlemmar uppmanades av en medlem att göra ihärdiga förfrågningar till kommunen angående städning av diket.

8. Efter viss diskussion med efterföljande omröstning beslöt stämman att höja arvodet till styrelse och revisorer i enlighet med:

Ordinarie styrelsemedlem (ordförande, sekreterare, kassör) 2000 kr
Styrelsesuppleant 1000 kr
Revisor, revisorssuppleant 600 kr

9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd gicks igenom av mötesordföranden. I sammanfattning:

Under 2010 har gjorts en uttaxering för inköp av vägskyltar. Inkomsterna från medlemmarna är totalt 125940 kr, 4198 kr/hushåll. Den största enskilda utgiftsposten under 2010 är sophämtning (49000 kr) följt av snöröjning/halkbekämpning (24000 kr) och el (10000 kr). 1000 kr avsätts per år och hushåll till en förnyelsefond. För närvarande innehåller förnyelsefonden 30000 kr vilka placeras på ett kapitalsparkonto i enlighet med stämmans önskemål om låg risk och snabb tillgång. Föreningen har under 2010 deklarerat för första och enda gången. Föreningen gick 700 kr plus under 2010. Stämman godkände utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. Ett antal frågor diskuterades i anslutning till utgifts- och inkomststat:

i) Kan föreningen få ett bättre elpris? Daniel Dahlberg åtog sig att undersöka saken.
ii) Kan föreningen få ett bättre pris på snöröjning? Björn Jälén förklarade att nuvarande avtal med Stångby maskincentral mycket sannolikt är det billigaste vi kan uppnå, mycket beroende på det ringa avståndet mellan maskincentralen och föreningens gator.
iii) Kan årsavgiftsinbetalningarna tillåtas göras med andra intervall än 4 ggr/år? Björn Jälén svarade nej med hänsyn till den flexibilitet som nuvarande arrangemang innebär (t.ex. i händelse att ytterligare uttaxering skulle vara nödvändig).
iv) Kan straffavgifter vara ett sätt att komma till rätta med dem som konsekvent har problem att betala årsavgiften i tid? Nej, ansåg styrelsen.

10. Valberedningen föreslog följande samfällighetsföreningsstyrelse:

Ordförande Sandra Harwich Önnheim (Övergången 8)
Sekreterare Johan Kåredal (Stambanegränden 10)
Kassör Björn Jälén (Stambanegränden 5)
Suppleant Patrik Önnheim (Övergången 8)
Suppleant Kristoffer Jälén (Övergången 10)
Stämman röstade ja till valberedningens förslag.

11. Valberedningen föreslog följande revisor och revisorssuppleant:

Revisor Mikael Holmqvist (Signalvägen 23)
Suppleant Maria Nilsson (Stambanegränden 7)
Stämman röstade ja till valberedningens förslag.

12. Daniel Granér och Marie Grey valdes till ny valberedning.

13. Under övriga frågor diskuterades:

i) målning av fasader – huruvida en gemensam offert är en bra idé, och när det är dags att måla om;
ii) huruvida föreningen ska ha en fixardag även 2011 – det ska vi, Sofia Stjärnerud och Maria Nilsson utsågs till ansvariga;
iii) om föreningen ska ha en sluten Facebook-grupp – en sådan kommer att skapas av Tobias Borggren;
iv) huruvida ansvaret för skottning av trottoarer vilar på ägaren av den angränsande fastigheten – svaret är ja (inom Lunds kommun);
v) bilar och parkering – mer specifikt huruvida det flertal bilar som ofta är parkerade längs Haraldsfältsvägen kan utgöra ett hinder för ambulans och räddningstjänst; Sandra Harwich Önnheim kommer kontakta berörda samfällighetsförening(ar) för en diskussion;
vi) när vedspiseldning är tillåten – Sandra Harwich Önnheim kommer kontakta lantmäteriet för att få kontaktuppgifter till angränsande samfällighetsföreningar och starta en diskussion.

14. Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på föreningens hemsida och hos alla styrelsemedlemmar, samt delas ut i samtliga föreningsmedlemmars brevlådor.

15. Mötesordföranden förklarade mötet avslutat.