Category Archives: Förvaltningsberättelser

Förvaltningsberättelse för Sliperns samfällighetsförening avseende verksamhetsåret 2010

Styrelsen bestod under 2010 av Sandra Harwich Önnheim, ordförande, Björn Jälén, kassör, samt Sandie Persson, sekreterare. Sandie Persson valdes på föreningens årsstämma i maj 2010 och påbörjade då styrelsearbetet. Suppleanter var Johan Kåredal och Patrik Önnheim. Styrelsen hade under 2010 fyra stycken protokollförda möten. Föreningen ingick inga nya avtal under verksamhetsåret 2010 utan behöll befintliga avtal med Lunds Renhållningsverk, Lunds Energi och Stångby Maskinstation. Bankåtaganden var fortsatt i SEB. Försäkringar var likaså fortsatt tecknade hos Länsförsäkringar. En utgift- och inkomststat upprättades som godkändes av årsstämman i maj 2010. Denna medförde en årsavgift på 3820 kr per hushåll.

Efter slutbesiktningen av samfälligheten i november framkom en del åtgärdspunkter. Under hösten 2010 genomförde styrelsen en översyn av vilka punkter som var åtgärdade och det visade sig att flertalet punkter ej hade åtgärdas. Ordföranden påpekade detta gentemot JM som meddelade att dessa skulle åtgärdas så fort som möjligt. Emellertid satte väderförhållanden stopp för delar av arbetet och JM meddelade att dessa skulle återupptas så fort barmark infann sig.

Årsstämman beslutade att hastighetsdämpande åtgärder skulle vidtas på föreningens gator. Gångfartsområdesskyltar inköptes och monterades upp. Blomkrukor för utplacering på gatorna avvaktades p.g.a. säsong.

Under hösten genomförde Lunds Energi en utmärkning av den gemensamma elkabeln på Stambanegränden, på ett av hushållens begäran. Det framkom att denna kabel, enligt mätningen, inte ligger enligt de elritningar som delgivits styrelsen. Kabeln ligger även på enskilda fastigheters mark. Detta kan vara en felaktig placering varför JM kontaktades och föreningen krävde en genomgång av kablarna, även Lunds Energi konsulterades. Dock satte väderleken återigen stopp för utredningarna i väntan på barmark. Nya ritningar skulle även tillhandahållas oss. Inga nya ritningar kom styrelsen tillhanda under 2010.

Kommunikationen med föreningens medlemmar skedde främst genom utskick av medlemsbrev men även viss information kunde hämtas via föreningens hemsida. Den 2 december höll styrelsen öppet hus med glögg och pepparkakor hos föreningens ordförande, där medlemmarna erbjöds träffa styrelsen samt ställa frågor. Medlemmar från sju hushåll anslöt till mötet. Inga frågor till styrelsen framfördes däremot infann sig trevligt umgänge.

Förvaltningsberättelse för Sliperns samfällighetsförening avseende verksamhetsåret 2009

Samfällighetsföreningen bildades den 8 oktober 2009 under ett sammanträde på Lantmäterimyndigheten i Lunds kommun. Samtliga delägare i Slipen GA: 1 kallades till mötet. Där antogs föreningens stadgar samt styrelse valdes. Föreningen registrerades hos Skatteverket den 2 november 2009 och erhöll då organisationsnummer 717911-5469.

Styrelsen bestod under 2009 av Sandra Harwich, ordförande, Björn Jälén, kassör och Nils Kullberg, sekreterare. Suppleanter var Johan Kåredal och Patrik Önnheim. Nils Kullberg valde emellertid att tillfälligt göra uppehåll i styrelsearbetet och Patrik Önnheim tog den 11 december 2009 över uppgifter som tf. sekreterare. Föreningen hade under 2009 tre protokollförda styrelsemöten.

Slutbesiktningen av Slipern GA:1 ägde rum den 30 november 2009. Nils Kullberg, Johan Kåredal samt Patrik Önnheim närvarade vid besiktningen. Besiktningen godkändes med några åtgärdspunkter och föreningen tog över förvaltningen den 1 december 2009.

I samband med övertagande tecknades avtal gällande sophämtning, elförsörjning, snöröjning, försäkring samt bankuppdrag. Sophämtningen har utförts av Lunds Renhållningsverk, elförsörjningen via Lunds Energi. Olika entreprenörer undersöktes gällande snöröjning och halkbekämpning, Stångby Maskinstation fick uppdraget. Bankavtal tecknades i SEB.

En utgifts- och inkomststat upprättades vilken medförde att årsavgiften 2009 samt 2010 fastställdes till 3 667,00 kr per hushåll. Avgiften för 2009 innefattade endast december månad och lades därför till inbetalningen för första kvartalet 2010.

Kommunikationen med föreningens medlemmar skedde genom utskick av medlemsbrev samt genom hemsida. På hemsidan fanns kontaktuppgifter till styrelsen samt tillgång till protokoll och medlemsbrev. Den 16 december höll styrelsen öppet hus hos föreningens ordförande, där medlemmarna erbjöds träffa styrelsen samt ställa frågor. Ingen föreningsmedlem anslöt.

Sandra Harwich
Björn Jälén
Nils Kullberg