Category Archives: Nyheter

Farthinder för att dämpa hastigheten

Den biltrafik vi har på våra gator inom samfälligheten skall ske i ”promenadhastighet”. Tyvärr konstaterar vi att hastigheten är betydligt högre i synnerhet hos leverantörer till fastigheterna. De höga hastigheterna är uppenbart en trafikfara för oss alla och i synnerhet för alla barn.
Styrelsen har därför beslutat att testa vägbulor. Vi kommer därför att inom kort lägga en vägbula på Stambanegränden. Om försöket faller väl ut avser vi att placera motsvarande hinder även på de andra gatorna.

Årsstämma måndagen den 8 maj 2017 kl 19.00

Välkomna måndagen den 8 maj kl 19.00 till Tornsalen, Stångby Fritidsgård, Vallkärravägen 16, på föreningsstämma i Sliperns Samfällighetsförening.

Mötet inleds med en kort presentation från Länsförsäkringar om nätverket ”Grannar mot brott”. Där grannar samarbetar sker det färre brott. I nätverket Grannar mot brott samarbetar Länsförsäkringar, Polisen och Skånes kommuner tillsammans med dig och dina grannar för att motverka brott och öka tryggheten i ditt kvarter.

Årets föreningsstämma

Dagordning

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän
 4. Styrelsens och revisorernas berättelser
 5. Ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 7. Ersättning till styrelsen samt revisorerna
 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. Val av styrelse. (Ordförande, kassör och suppleanter)
 10. Val av revisorer och suppleant.
 11. Val av valberedning
 12. Övriga frågor
  a. Information från styrelsen om aktuella frågor.
 13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Varmt välkomna!

Förvaltningsberättelse 2016

Slipern_Förenklat bokslut 2016 och stat 2017_webbversion