Monthly Archives: October 2009

Styrelsemötesprotokoll 2009-10-26 – Första styrelsemötet

§1 Mötet öppnades den 2009-10-26 kl 20:00

 • Plats: Övergången 8
 • Närvarande: Sandra Harwich, Björn Jälén, Johan Kåredal, Patrik Önnheim, Nils Kullberg

§2 Styrelsens organisation

 • Sandra Harwich, ordförande
 • Björn Jälén, kassör
 • Johan Kåredal
 • Patrik Önnheim
 • Nils Kullberg, sekreterare

§3 Brev från Lantmäterimyndigheten

Två brev från Lantmäterimyndigheten innehållande:

 1. Samfällighetens godkända stadgar
 2. Expeditionsnota
 3. Registerutdrag
 4. Ändringsanmälan
 5. Information – Ajourhållning av samfällighetsföreningsregistret

Beslut

Sekreteraren scannar in materialet och sätter det på Sliperns webbsidor.

§4 Information från styrelsen till medlemmarna

Diskussion om olika möjligheter att distribuera information till medlemmarna.

Beslut

Medlemsbreven sätts på webbsidorna och distribueras i medlemmarnas postlådor. Webbsidorna ska även innehålla styrelsens kontaktinformation.

§5 Överlämningen

Ordförande informerade om att inga ritningar ännu kommit fastän de lovats “i god tid” till överlämningen.

Beslut

Ordförande kollar upp tidsplan för besiktningen och läget med ritningarna.

§6 Önskemålslapp till alla medlemmar

Beslut

Styrelsen innefattar en “önskemålsdel” i det första medlemsbrevet. Önskemålsdelen innehåller åtminstone:

 • Ett fritextfält där medlemmarna kan rikta önskemål till styrelsen
 • Kryssruta för huruvida man vill ha medlemsbrevet i elektronisk form i framtiden

Sekreteraren gör ett utkast till första medlemsbrev. Styrelsen får det till påseende senast den 1.11. och justerar det. Därefter sätter sekreteraren det upp på webben och distribuerar i postlådorna.

§7 Försäkringar

Diskussion om försäkringsalternativ. Ingen i styrelsen är sakkännare.

Beslut

Kassören tar reda på alternativ och priser.

§8 Bankkonto

Beslut

Kassören öppnar bankkonto för Slipern.

§9 Snöjobb och sophämtning

Styrelsen har inte fått den utlovade informationen från JM gällande snöjobb och sophämtning. Vägspecifikation saknas vilket oroar med tanke på tung trafik. Upphöjningarna i vägarna oroar med tanke på snöjobb.

Beslut

Ärendet ajournerades till nästa möte. Se även §10.

§10 “Ärvda” avtal (avtal från tidigare)

Styrelsen saknar information gällande:

 • El och belysning
 • Sopor
 • Snöjobb
  • Sanda eller salta ?
  • Typ av kontrakt ?

Belsut

Johan Kåredal kollar upp alla gamla “ärvda” avtal.

§11 Övriga ärenden

Kassören berättade att det finns åtminstone två hyggliga böcker som behandlar upprätthållandet av samfällighetsföreningar.

Beslut

Kassören köper in de två böckerna, “Samfälligheter för Dummies”

§12 Mötet avslutades kl 21:40