Monthly Archives: November 2009

Anteckningar från markbesiktningen

Start 2009-11-30 kl 09:00

 • Plats: Slipern
 • Närvarande:
  • Lars Lundgren, besiktningsman för markarbeten
  • Lars Thornqvist, PEAB Mark AB
  • Lau Borch, JM AB
  • Johan Kåredal, Slipern

Anteckningar

Synpunkter som medför åtgärd

 • Separata gatuskyltar för Övergången, Stambanegränden och Lokgränden har redan satts upp.
 • Parkeringsrutor kommer målas i vid Övergången och Stambanegränden.
 • Skarven mellan ränndalsplatta och asfalt i västra delen av våra gator kommer förbättras. Som det är för närvarande samlas vatten där.
 • Dagvattenbrunnen/silen på Övergången kommer sågas ur för att göra anpassningen mot ränndalsplattorna bättre. För närvarande är brunnen en smula högre och där samlas vatten.
 • De vita markeringarna (som utmärker var elledningar är dragna) längs våra gator kommer tas bort.
 • Trädet i gruskorsningen mellan Förbindelsegången och Övergången kommer få en trippelstötta samt gnagskydd.
 • Dräneringsbrunnslocket i gruskorsningen mellan Övergången och Stambanegränden är av fel sort och kommer bytas ut (från en liten “stängd” till en större “perforerad”).
 • Markstenen intill första parallella övriga parkeringsplatsen räknat från Stambanegränden har glidit iväg och kommer rättas till.
 • Dräneringsrörets avslutning ut från grusgången mellan Stambanegränden och Lokgränden kommer fixas till genom påfyllning av grus samt anläggning av en betongavslutning.

Synpunkter som lämnas utan åtgärd

 • Den friliggande kabeln som löper parallellt med Förbindelsegången förser JMs byggare med teletrafik och kommer ligga kvar tills etapp 4 är är färdigbyggd.
 • De skadade ränndalsplattorna på Stambanegränden kommer inte bytas, med motiveringen att övrig åverkan av ingreppet blir för stor.
 • Det skrapade brunnslocket på Stambanegränden lämnas utan åtgärd av samma anledning som ovan.
 • Grusgångarna kommer vare sig rensas eller få påfyllt singel. Besiktningsmannen föreslog att vi fördelar befintligt singel bättre medelst krattor.
 • Grusgången mellan Stambanegränden och Lokgränden kommer förbli oavslutad.
 • Vår kommentar om att det ibland är vattensjukt i gruskorsningen mellan Övergången och Stambanegränden togs inte emot med glada miner och lämnas utan åtgärd. Vi får avvakta och se huruvida utbytandet av brunnslock är en tillräcklig åtgärd.

Markbesiktningen avslutades ca 10:30

Anteckningar från elbesiktningen

Start 2009-11-30 kl 09:00

 • Plats: Slipern
 • Närvarande:
  • Besiktningsman
  • Representant för firman som ansvarar för gatlamporna
  • Representant för firman som amsvarar för den “lätta” belysningen
  • Nils Kullberg, Slipern

Anteckningar i udda ordning

Elskåpet vid soprum 2

 • Kretsarna F1 och F2 är till gatlamporna
 • Krets F3 är till carportarna
 • JM frångått originalplan att ha en krets i reserv. Inte fel enligt standarderna
 • Vi kommer att få:
  • Nyckel till elskåpet
  • Pärm med ritningar och manualer

Gatlamporna

 • Armaturen mittemot carport 16 sitter inte tillräckligt rakt. Korrigeras
 • Vi kommer att få nyckel till lampstolparna
 • Den neksänkta lampan:
  • Under övervakning i 2 år
  • Om något händer så ersätts stolpen med en 4,5 m stolpe
 • Stickprov visade att eldragningen i stolparna är ok

Carportarna och soprummen

 • Carport 3 och 4: Belysningen sönder. Korrigeras
 • Lamporna vid soprummens dörrar saknas. Korrigeras
 • Ritningarna saknar eldragning till de två sista husen. Korrigeras
 • Soprum 1: Väggkabel till eluttag bör skyddas mekaniskt. Korrigeras

Övrigt

 • Elinspektören tittade på de vita markeringarna i marken och konstaterade att de är målade med fel färg och bör slipas bort. Han gjorde en egen anteckning om saken
 • Egna tankar:
  • Besiktningsmannen var vänlig, men bestämd och noggrann
  • Representanterna för elfirmorna hade en god attityd och var omedelbart villiga att korrigera det som var fel. Summerat: “Det här fixar vi och sedan är det klart”

Elbesiktningen avslutades kl 10:00

Styrelsemötesprotokoll – 2009-11-28 – Inför slutbesiktningen

§1 Mötet öppnades 2009-11-28 kl 10:00

 • Plats: Stambanegränden 8
 • Närvarande: Sandra Harwich, Björn Jälén, Johan Kåredal, Patrik Önnheim, Nils Kullberg

§2 Ansvaret för området

Konstaterades att ansvaret för samfälligheten går över till föreningen från den 1.12. Sandra och Björn hade diskuterat detta med Lau Borsch.

§3 Föreningens bankkonto

Sandra och Björn hade öppnat konto för föreningen hos SEB den 27.11. Sandra och Björn har rätt att kvittera transaktioner från kontot, så att den andra motkvitterar. Bankkontot kommer att börja kosta ca 1500 kr /år, dock inte för det första året.

Belsut

Den sparade bankkostnaden för år 2010 läggs till kassan för oförutsedda utgifter.

§4 Sophämtningen

Patrik och Björn hade kontrollerat tidigare fakturor. Löpande utgift: ca 45000 kr / år

§5 Elektricitet

Patrik hade kontrollerat tidigare kontrakt. Löpande utgift: ca 9000 kr / år, och Patrik föreslog att föreningen byter kontrakttyp till rörligt pris. Idag finns kontraktet “grönt tillsvidarepris” vilket generellt alltid ligger högre än rörligt pris.

Beslut

Patrik ringer Lunds Energi 30.11 och ändrar till rörligt pris med bytesrätt.

§6 Försäkring

Björn hade jämfört tre olika försäkringsbolag, och föreslog Länsförsäkringar, som skulle kosta ca 2335 kr / år.

Beslut

Mötet godkände att föreningen väljer Länsförsäkringar i enlighet med Björns undersökning.

§7 Snöplogning

Patrik berättade att firma Markentreprenad som sköter snöplogning för kommunen inte hade varit intresserade av oss som kunder. Däremot hade firma Stångby Maskinstation lovat komma med en offert till den 29.11.

§8 Medlemsavgiften

Föreningens fasta kostnader

Kostnad Pris (kr/år) Kommentar
Sophämtning ~45000
Elektricitet ~9000
Försäkring ~2500
Bankkostnader ~1500
Snöplogning ~5000 OBS! grov uppskatting
Övrigt ~6000 inkl. “oförutsedda utgifter”
Underhållsfonden 30000 1000 kr/år/bst
Summa 99000

Det här innebär 3300 kr/år/bostad, dvs. 825 kr/kvartal/bostad.

Beslut

Den första medlemsavgiften för alla medlemmar faller till betalning den 31.1.2010 och är 1100 kr, som också innefattar avgiften för december 2009. Björn kollar upp möjligheterna att få inbetalningskort med OCR via banken.

§9 Soprummen

Fortfarande har föreningen problem med att det dyker upp föremål som inte är hushållsavfall i soprummen.

Beslut

Ärendet tas upp i följande medlemsbrev.

§10 Brev till medlemmarna

Beslut

Sekreteraren gör ett utkast till medlemsbrev före nästa möte. Styrelsen justerar brevet under nästa möte, och brevet skickas ut den 6.12.

§11 Nästa möte

Nästa möte håller styrelsen lördagen den 5.12 kl 10:00 för att gå igenom resultaten av besiktningen.

§12 Mötet avslutades kl 11:45

“Förbesiktning” inför emottagandet

Start 2009-11-21 kl 11:00

 • Plats: Övergången 8
 • Närvarande: Björn Jälén, Johan Kåredal, Patrik Önnheim, Nils Kullberg

Anteckningar i udda ordning

Hela området

 • Ogräset aldrig rensat !

Soprummen

 • Målfärgen på alla rummens dörrar sitter inte ordentligt, utan lossnar
 • Rum 1 och 2: Friskluftventilen saknar tätningsfog
 • Rum 1: Batterilådan inte upphängd
 • Rum 1: Panelbrädet ovanför dörren fel sågat

Grusgångarna

 • De flesta av gångarna ostädade
 • Dagvattenbrunnen saknas på gången mellan Stambanegränden och Övergången

Övergången

 • Locket till dagvattenbrunnen i mitten av gatan sitter för högt
 • Gatlampan i hörnet mot Signalvägen är för låg
 • Hus 2: Marken lutar inåt strax invid huset

Förbindelsegången

 • Hus 10: Marken lutar inåt strax invid huset

Stambanegränden

 • Söndriga betongplattor i gatan framför 1, 3 och 5
 • Elskåpet i slutet av Stambanegränden inritat på fel ställe på ritningen
 • Grusgången bakom Stambanegränden “oavslutad” och vetter direkt mot diket
 • Brunnslocket i mitten av gatan är skrapat

Övrigt

 • Det vore bra om föreningen kunde skaffa en egen stege
 • “Gnagskydden” saknas på alla unga träd

“Förinspektionen” avslutades kl 12:55

Medlemsbrev 2 – 091117

Hej alla medlemmar i Samfälligheten Slipern !

Slutbesiktning

Slutbesiktningen av gemensamhetsanläggningen börjar närma sig. Vi efterfrågade i tidigare medlemsbrev synpunkter på den gemensamma utemiljön, men har endast fått in ett fåtal sådana. Vi vill därför påminna om att lämna in Era synpunkter. Styrelsen skall träffas nu på lördag 21/11, vi ser gärna att Era synpunkter kommer in till dess.

Mailadress till oss är: slipern-styrelsen@medvinden.net. Glöm inte att kolla in Sliperns hemsidahttp://www.medvinden.net/slipern.

Detta är Er möjlighet att tycka till – utnyttja den!

Festkomitté

Styrelsen söker fortfarande efter intresserade som kan hjälpa till att organisera årsmötet, glöggparty, vårfest etc.

Information från styrelsen

Hur vill Du/Ni få information från styrelsen i framtiden? I brevlådan eller via e-mail?

[ ] Jag vill ha information från styrelsen via e-mail, tack!

Namn och e-mailadress: _________________________________________________________

[ ] Jag vill ha information från styrelsen via i brevlådan, tack!

Namn och gatuadress: __________________________________________________________

Lämna denna lapp till ordförande på Övergången 8. Utnyttja baksidan till att skriva ner synpunkter på utemiljön!

Varma hälsningar från Sandra, Björn, Johan, Patrik och Nisse !

Medlemsbrev 1 – november 2009

Hej alla medlemmar i Samfälligheten Slipern !

Styrelsen har hållit sitt första möte och vill gärna inför slutbesiktningen av gemensamhetsanläggningen ha era synpunkter. Vi uppskattar era kommentarer, tankar och idéer gällande allt som har med gemensamhetsanläggningen att göra. Det kan beröra carports, sopor, vägar, belysning etc.

Information på webben

Slipern har egna hemsidor på nätet. Dem hittar ni via http:/www.medvinden.net/slipern

Alla våra medlemsbrev kommer vi att publicera på webben och även distribuera i pappersform i medlemmarnas brevlådor.

Styrelsen söker intresserade till festkomitté

Ifall det finns intresserade så hoppas styrelsen (med hjälp av festkomittén) kunna organisera t.ex. glöggparty och trevlig samvaro i samband med årsmötet i maj.

Förslag, tankar, idéer och frågor emottages

Styrelsen tar med glädje emot all kommunikation. Den kan göras per e-post (se adress nedan), samt i pappersform t.ex. på baksidan av medlemsbreven. Lapparna får lämnas i postlådorna på Övergången 8 (ordförande) eller Stambanegränden 8 (sekreteraren).

Styrelsens kontaktuppgifter

Styrelsens kontaktuppgifter hittas på Sliperns webbsidor, och är följande:

Glada hösthälsningar från Sandra, Björn, Johan, Patrik och Nisse !