Monthly Archives: December 2009

Förvaltningsberättelse för Sliperns samfällighetsförening avseende verksamhetsåret 2009

Samfällighetsföreningen bildades den 8 oktober 2009 under ett sammanträde på Lantmäterimyndigheten i Lunds kommun. Samtliga delägare i Slipen GA: 1 kallades till mötet. Där antogs föreningens stadgar samt styrelse valdes. Föreningen registrerades hos Skatteverket den 2 november 2009 och erhöll då organisationsnummer 717911-5469.

Styrelsen bestod under 2009 av Sandra Harwich, ordförande, Björn Jälén, kassör och Nils Kullberg, sekreterare. Suppleanter var Johan Kåredal och Patrik Önnheim. Nils Kullberg valde emellertid att tillfälligt göra uppehåll i styrelsearbetet och Patrik Önnheim tog den 11 december 2009 över uppgifter som tf. sekreterare. Föreningen hade under 2009 tre protokollförda styrelsemöten.

Slutbesiktningen av Slipern GA:1 ägde rum den 30 november 2009. Nils Kullberg, Johan Kåredal samt Patrik Önnheim närvarade vid besiktningen. Besiktningen godkändes med några åtgärdspunkter och föreningen tog över förvaltningen den 1 december 2009.

I samband med övertagande tecknades avtal gällande sophämtning, elförsörjning, snöröjning, försäkring samt bankuppdrag. Sophämtningen har utförts av Lunds Renhållningsverk, elförsörjningen via Lunds Energi. Olika entreprenörer undersöktes gällande snöröjning och halkbekämpning, Stångby Maskinstation fick uppdraget. Bankavtal tecknades i SEB.

En utgifts- och inkomststat upprättades vilken medförde att årsavgiften 2009 samt 2010 fastställdes till 3 667,00 kr per hushåll. Avgiften för 2009 innefattade endast december månad och lades därför till inbetalningen för första kvartalet 2010.

Kommunikationen med föreningens medlemmar skedde genom utskick av medlemsbrev samt genom hemsida. På hemsidan fanns kontaktuppgifter till styrelsen samt tillgång till protokoll och medlemsbrev. Den 16 december höll styrelsen öppet hus hos föreningens ordförande, där medlemmarna erbjöds träffa styrelsen samt ställa frågor. Ingen föreningsmedlem anslöt.

Sandra Harwich
Björn Jälén
Nils Kullberg

Medlemsbrev 3 – 091214

Hej alla medlemmar i Samfälligheten Slipern !

Övertagande av förvaltning

Nu är besiktningen genomförd och Samfälligheten Slipern har därmed tagit över förvaltningen av gemensamhetsanläggningen. Övertagandet skedde den 1 december. Besiktningsprotokollet kommer inom kort läggas upp på vår hemsida.

Årsavgift

I och med att övertagandet av gemensamhetsanläggningens förvaltning innebär utgifter för föreningen måste en årsavgift tas ut. Årsavgiften består dels av löpande kostnader och dels av inbetalning till en underhålls- och förnyelsefond. Styrelsen har funnit det tillrådligt att sätta av 1000 kr per fastighet och år till underhålls- och förnyelsefonden (våra stadgar kräver ett belopp av minst 800 kr per fastighet och år). Eftersom föreningen är helt nystartad är det svårt att uppskatta den exakta storleken för de löpande kostnaderna. Utgiftsposterna är därför uppskattade från den information som går att läsa ut från tidigare fakturor, och fördelar sig enligt nedanstående:

Utgifter Pris (kr/år)
Sophämtning 45 000
El, belysning 10 000
Försäkring 2 500
Snöröjning 5 000
Halkbekämpning 10 000
Löpande underhåll 6 000
Bankkostnader 1 500
Summa 80 000
Underhålls- och förnyelsefond 30 000
Summa 110 000

Avgiften 2010 per fastighet och år fastställs således till 3 667,00 kr. Avgiften kommer att debiteras kvartalsvis, dvs 917 kr/kvartal. Första inbetalningen på 1222 kr förfaller 2010-01-31 och innefattar december 2009 samt första kvartalet 2010. Vid inbetalningen ange namn, adress samt fastighetsbeteckning.

Sophantering

Klagomål har inkommit till styrelsen angående hur vi medlemmar sköter sophanteringen. Det har både dumpats farligt avfall, såsom elektronik i form av tv-apparater och DVD-spelare, samt andra grovsopor, såsom delar av bokhyllor och cyklar, i soprummet. Soprummen är endast avsedda för hushållssopor, allt övrigt avfall skall slängas på kommunens återvinningscentraler. Därtill utgör grovsopor en brandrisk i soprummen. Styrelsen ber samtliga medlemmar att respektera detta och ber vänligen de medlemmar som dumpat grovsopor och farligt avfall i soprummen att transportera detta till återvinningscentralerna. Görs detta ej inom rimlig tid tvingas föreningen stå för transporten, vilket givetvis innebär att samtliga hushåll måste vara med och betala.

Halkbekämpning och snöröjning

Nu nalkas vintersäsongen vilket medför ett behov av saltning och snöröjning. Styrelsen har beslutat att anlita Stångby Maskinstation för uppdraget. För att salt- och plogbil ska kunna komma fram på våra smala gator bör man endast stanna bilen utanför husen för på- och avstigning/lastning. Om någon bil parkeras på gatan och plog-/saltbil behöver komma fram uteblir halkbekämpningen på gatan men föreningen kommer fortfarande att debiteras för utfört arbete. Om man har föremål utanför sin spaljé eller på betongtrottoarerna bör dessa tas in för att undvika att de förstörs i samband med snöröjning och saltning.

Träffa styrelsen drop-in 16/12 kl 19-20

För frågor, kommentarer och synpunkter inbjuds alla medlemmar att träffa styrelsen. Vi kommer att sitta tillgängliga på Övergången 8 den 16 december mellan kl 19-20. Välkommen med dina kommentarer! Vi bjuder på glögg och pepparkakor! Självklart är vi tillgängliga även per telefon om tiden ovan inte passar.

Övrigt

Nisse som innehar uppdraget som sekreterare i föreningen önskar ta en time-out från styrelsearbetet. En av föreningens suppleanter kommer att verka som tillförordnad sekreterare. Eventuellt kommer nyval av sekreterare sker på 2010-års stämma. Kom ihåg att besöka föreningens hemsida, www. medvinden.net/slipern, för att se vad som händer i styrelsen och med föreningen! God helg och gott nytt år!

Varma hälsningar från Sandra, Björn, Johan, Patrik och Nisse!

Styrelsemötesprotokoll – 2009-12-06 – Efter slutbesiktningen

§1 Mötet öppnades 2009-12-06 kl 13:00

  • Plats: Övergången 8
  • Närvarande: Sandra Harwich, Björn Jälén, Johan Kåredal och Patrik Önnheim.

§2 Besiktning av fastigheten 30/11

Under besiktningen deltog Johan Kåredal (mark), Nils Kullberg (el) och Patrik Önnheim (bygg). Inga besiktningsprotokoll har inkommit till styrelsen ännu. Sammanställning på vad som framkommit bifogas detta protokoll.

§3 Snöröjning samt halkbekämpning

Stångby Maskinstation har inspekterat fastigheten men ej återkommit med prisuppgift. Ca pris ligger kring 800 kr för saltning exkl salt samt 800-1000 kr/h för plogning. Kostnaden för snöröjning och halkbekämpning tros bli högre än styrelsens grova uppskattning på föregående möte.

Patrik hör efter med Stångby Maskinstation hur deras försäkringar ser ut vid ev skada i samband med plogning el saltning.

Även viktigt att meddela de boende om att inte parkera på gatan i annat fall än av- och påstigning/lastning annars kommer gatan ej att snöröjas eller saltas.

Diskussion fördes även hur ofta eller när det skall saltas.

Beslut

Beslutat att ändra till: 10 000:- för saltning respektive 5000:- för plogning.

§4 Årsavgiften

Utgifter Pris (kr/år)
Sophämtning 45 000
El, belysning 10 000
Försäkring 2 500
Snöröjning 5 000
Halkbekämpning 10 000
Löpande underhåll 6 000
Bankkostnader 1 500
Summa 80 000
Underhålls- och förnyelsefond 30 000
Summa 110 000

Avgiften 2010 per fastighet och år fastställs till 3 667,00 SEK. Avgiften kommer att debiteras kvartalsvis, dvs 917 SEK/kvartal. Första inbetalningen på 1222 SEK förfaller 2010-01-31 och innefattar december 2009 samt första kvartalet 2010. OCR på inbetalningskort, ej möjligt. Björn ordnar blanka bankgiroavier. Patrik undersöker möjligheten att använda ett datorprogram för att skriva ut bankgiroavierna för att minska administrationstiden.

§5 Medlemsbrev

Nils kontaktas angående detta då han vid senaste mötet åtagit sig detta. I detta förslås en punkt vara att styrelsen är tillgänglig för medlemmarna på under någon kväll för drop-in frågor och dialog med styrelsen. Där bör även information angående avgiften finnas liksom även rekommendationer för parkering på gator pga snöröjning och halkbekämpning.

§6 Övriga frågor

I budgeten byter Övrigt namn till Löpande underhåll. Försäkring hos Länsförsäkringar är tecknad fr.o.m. 2009-12-01. Gatorna, dvs ev asfaltsskador är ej försäkrade i vårt avtal med Länsförsäkringar, dock är brunnarna försäkrade då de ingår i ledningssystemet.

§7 Nästa möte

Datum för nästa möte avvaktas. Ordförande kallar när denne finner lämpligt.

§8 Mötet avslutas 14.45