Monthly Archives: December 2011

PM ang krukplantering på Stambanegränden

Stångby 11-12-09

Under november kontaktades styrelsen av en medlem som har svårt att utnyttja sin parkeringsplats i carport. På grund av att en markerad plats finns rakt bakom den berörda medlemmens carportplats är det svårt att köra in och ut ur carporten. Önskemål finns om att ta bort parkeringsplatsen och avmarkera denna. Styrelsen vill inte göra åverkan på fastigheten och beslut tas med medlemmen om att placera en krukplantering på parkeringsplatsen och därmed hindra att någon parkerar där.

Sandra Harwich Önnheim
Ordf Sliperns samfällighetsförening

PM ang garantibesiktning av Slipern GA1

Stångby 11-12-09

Garantibesiktning av fastigheten genomfördes 11-12-01. Närvarande från styrelsen var Sandra Harwich Önnheim, Björn Jälén och Patrik Önnheim. Besiktning av el, bygg och mark gjordes.

Flertalet åtgärdspunkter från besiktningen 2009 är fortfarande inte åtgärdade. Dessa skall åtgärdas snarast möjligt, enstaka markarbeten skall åtgärdas när väderleken är mildare.

Garantitiden för marken kring soprumsdörrarna förlängdes med ett år. Fortfarande är ansvarsförhållandena oklara huruvida det är problem med markarbetet eller om soprummen och dörrar ej är anpassade för att stå på underlaget.

Sandra Harwich Önnheim
Ordf Sliperns samfällighetsförening