Category Archives: Medlemsbrev

Medlemsbrev 11 – 111020

Hej!

Avgift för fjärde kvartalet 2011

Det är nu dags att betala avgiften för fjärde kvartalet 2011. Kvartalsavgiften är 1035 kr och ska inbetalas på föreningens bankgiro 473-3176 och förfaller till betalning 2011-10-31. Vid inbetalning var vänlig ange namn, adress samt fastighetsbeteckning. Observera nytt belopp, vänligen se stämmoprotokoll.

Återvinning av matavfall

Som en del i att nå miljömålen för Sverige har även vi börjat återvinna matavfallet. Av detta kommer biogas och biogödsel produceras. Förhoppningsvis börjar vi vänja oss så smått att sortera ut matavfallet på rätt sätt. Följande finns att läsa på Lunds Renhållningsverks hemsida:

Inget annat än matavfall!

Det är viktigt för behandlingen av matavfallet att det är rent från annat material. Likaså måste slutprodukten – biogödsel – vara ren annars går det ej att använda på åkermark. Det är ju där en biologisk gödsling ska sluta kretsloppet! Och det fungerar inte om det t.ex. finns kapsyler, plastbitar eller ciggarettfimpar i.

Därför ska olika sorters förpackningmaterial självklart inte läggas i, men annat som ej ska med är t.ex. aska, tuggummi, cigarettfimpar, snus, tobak, kattsand och hundbajs, trädgårdsavfall, snittblommor samt ej heller jord, grus eller sand. I påsen ska bara matavfall läggas!

Nya matavfallspåsar finns att hämta i soprum 3 på Lokgränden. Mer om avfall och återvinning finns att läsa på www.lund.se!

Föreningens hemsida

Glöm inte att kika in på föreningens hemsida www.slipern.se.

Hälsningar från Sandra, Björn, Johan och Patrik och Kristoffer!

Tveka inte att kontakta oss om Ni har några frågor!

Email: styrelsen@slipern.se

Ordförande Sandra Harwich Önnheim, Övergången 8, 046-125949 alt 070-7569714
Kassör Björn Jälén, Stambanegränden 5, 0709-957008
Sekreterare Johan Kåredal, Stambanegränden 10, 070-6226292
Suppleant Patrik Önnheim, Övergången 8, 046-125949 alt 070-5676383
Suppleant Kristoffer Jälén, Övergången 10, 046-121826 alt 0739-166169

 

Medlemsbrev 8 – 110214

Hej alla medlemmar i Slipern Samfällighetsförening!

Avgift för första kvartalet 2011

Nu är det dags att betala avgiften för första kvartalet 2011. Kvartalsavgiften är 917 kr och ska inbetalas på föreningens bankgiro 473-3176 och förfaller till betalning 2011-02-28. Vid inbetalning var vänlig ange namn, adress samt fastighetsbeteckning. För att spara något på miljön bifogar vi ingen avi denna gång heller.

Årsstämma 2011

Vi passar på att informera om att alla medlemmar i Slipers samfällighetsförening välkomnas till årsstämman torsdagen den 5 maj kl 19.00. Stämman kommer att hållas i Tornahallens Café såsom förra året. Vi påminner om att det finns möjlighet att lämna in motioner och förslag rörande föreningens verksamhet som vi kan diskutera på stämman, men för att de ska hinnas behandlas på rätt sätt bör de vara styrelsen tillhanda innan sista mars.

Skador och fel på samfällighetens egendom

För att underlätta för oss alla i föreningen vill vi påminna om att eventuella problem, fel i funktionen eller skador som uppkommer på samfällighetens egendom genast bör rapporteras till någon i styrelsen. Detta för att styrelsen ska kunna åtgärda problemet snarast möjligt. Annars riskerar vi att problemet växer och att det leder till merkostnader för föreningen.

Varma hälsningar från Sandra, Björn, Sandie, Johan och Patrik!

Email: slipern-styrelsen@medvinden.net
Ordförande Sandra Harwich Önnheim, Övergången 8, 046-125949 alt 070-7569714
Kassör Björn Jälén, Stambanegränden 5, 0709-957008
Sekreterare Sandie Persson, Övergången 6, 076-8384703
Suppleant Johan Kåredal, Stambanegränden 10, 070-6226292 Suppleant Patrik Önnheim, Övergången 8, 046-125949 alt 070-5676383

Medlemsbrev 4 – 100406

Hej alla medlemmar i Slipern Samfällighetsförening!

Kallelse till förenningsstämma

Alla medlemmar i Sliperns Samfällighetsförening välkomnas till föreningsstämman tisdagen den 4 maj kl 19 i Tornhallens Café. Vi i styrelsen hoppas på god uppslutning på stämman för att diskutera frågor som rör vår boendemiljö.

Dagordning

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän
 4. Styrelsens och revisorernas berättelser
 5. Ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 7. Ersättning till styrelsen samt revisorerna
 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 10. Val av revisorer och suppleanter
 11. Val av valberedning
 12. Övriga frågor
 13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Avgift för andra kvartalet 2010

Nu är det dags att betala avgiften för andra kvartalet 2010. Kvartalsavgiften är 917 kr och inbetalas på föreningens bankgiro 473-3176 och förfaller till betalning 2010-04-30. Vid inbetalning var vänlig ange namn, adress samt fastighetsbeteckning. För att spara något på miljön bifogar vi ingen avi denna gång.

Hemsidan

Konm ihåg att besöka föreningens hemsida www.medvinden.net/slipern, för att se vad som händer i styrelsen och med föreningen.

Varma hälsningar från Sandra, Björn, Johan, Patrik och Nisse!

Medlemsbrev 3 – 091214

Hej alla medlemmar i Samfälligheten Slipern !

Övertagande av förvaltning

Nu är besiktningen genomförd och Samfälligheten Slipern har därmed tagit över förvaltningen av gemensamhetsanläggningen. Övertagandet skedde den 1 december. Besiktningsprotokollet kommer inom kort läggas upp på vår hemsida.

Årsavgift

I och med att övertagandet av gemensamhetsanläggningens förvaltning innebär utgifter för föreningen måste en årsavgift tas ut. Årsavgiften består dels av löpande kostnader och dels av inbetalning till en underhålls- och förnyelsefond. Styrelsen har funnit det tillrådligt att sätta av 1000 kr per fastighet och år till underhålls- och förnyelsefonden (våra stadgar kräver ett belopp av minst 800 kr per fastighet och år). Eftersom föreningen är helt nystartad är det svårt att uppskatta den exakta storleken för de löpande kostnaderna. Utgiftsposterna är därför uppskattade från den information som går att läsa ut från tidigare fakturor, och fördelar sig enligt nedanstående:

Utgifter Pris (kr/år)
Sophämtning 45 000
El, belysning 10 000
Försäkring 2 500
Snöröjning 5 000
Halkbekämpning 10 000
Löpande underhåll 6 000
Bankkostnader 1 500
Summa 80 000
Underhålls- och förnyelsefond 30 000
Summa 110 000

Avgiften 2010 per fastighet och år fastställs således till 3 667,00 kr. Avgiften kommer att debiteras kvartalsvis, dvs 917 kr/kvartal. Första inbetalningen på 1222 kr förfaller 2010-01-31 och innefattar december 2009 samt första kvartalet 2010. Vid inbetalningen ange namn, adress samt fastighetsbeteckning.

Sophantering

Klagomål har inkommit till styrelsen angående hur vi medlemmar sköter sophanteringen. Det har både dumpats farligt avfall, såsom elektronik i form av tv-apparater och DVD-spelare, samt andra grovsopor, såsom delar av bokhyllor och cyklar, i soprummet. Soprummen är endast avsedda för hushållssopor, allt övrigt avfall skall slängas på kommunens återvinningscentraler. Därtill utgör grovsopor en brandrisk i soprummen. Styrelsen ber samtliga medlemmar att respektera detta och ber vänligen de medlemmar som dumpat grovsopor och farligt avfall i soprummen att transportera detta till återvinningscentralerna. Görs detta ej inom rimlig tid tvingas föreningen stå för transporten, vilket givetvis innebär att samtliga hushåll måste vara med och betala.

Halkbekämpning och snöröjning

Nu nalkas vintersäsongen vilket medför ett behov av saltning och snöröjning. Styrelsen har beslutat att anlita Stångby Maskinstation för uppdraget. För att salt- och plogbil ska kunna komma fram på våra smala gator bör man endast stanna bilen utanför husen för på- och avstigning/lastning. Om någon bil parkeras på gatan och plog-/saltbil behöver komma fram uteblir halkbekämpningen på gatan men föreningen kommer fortfarande att debiteras för utfört arbete. Om man har föremål utanför sin spaljé eller på betongtrottoarerna bör dessa tas in för att undvika att de förstörs i samband med snöröjning och saltning.

Träffa styrelsen drop-in 16/12 kl 19-20

För frågor, kommentarer och synpunkter inbjuds alla medlemmar att träffa styrelsen. Vi kommer att sitta tillgängliga på Övergången 8 den 16 december mellan kl 19-20. Välkommen med dina kommentarer! Vi bjuder på glögg och pepparkakor! Självklart är vi tillgängliga även per telefon om tiden ovan inte passar.

Övrigt

Nisse som innehar uppdraget som sekreterare i föreningen önskar ta en time-out från styrelsearbetet. En av föreningens suppleanter kommer att verka som tillförordnad sekreterare. Eventuellt kommer nyval av sekreterare sker på 2010-års stämma. Kom ihåg att besöka föreningens hemsida, www. medvinden.net/slipern, för att se vad som händer i styrelsen och med föreningen! God helg och gott nytt år!

Varma hälsningar från Sandra, Björn, Johan, Patrik och Nisse!

Medlemsbrev 2 – 091117

Hej alla medlemmar i Samfälligheten Slipern !

Slutbesiktning

Slutbesiktningen av gemensamhetsanläggningen börjar närma sig. Vi efterfrågade i tidigare medlemsbrev synpunkter på den gemensamma utemiljön, men har endast fått in ett fåtal sådana. Vi vill därför påminna om att lämna in Era synpunkter. Styrelsen skall träffas nu på lördag 21/11, vi ser gärna att Era synpunkter kommer in till dess.

Mailadress till oss är: slipern-styrelsen@medvinden.net. Glöm inte att kolla in Sliperns hemsidahttp://www.medvinden.net/slipern.

Detta är Er möjlighet att tycka till – utnyttja den!

Festkomitté

Styrelsen söker fortfarande efter intresserade som kan hjälpa till att organisera årsmötet, glöggparty, vårfest etc.

Information från styrelsen

Hur vill Du/Ni få information från styrelsen i framtiden? I brevlådan eller via e-mail?

[ ] Jag vill ha information från styrelsen via e-mail, tack!

Namn och e-mailadress: _________________________________________________________

[ ] Jag vill ha information från styrelsen via i brevlådan, tack!

Namn och gatuadress: __________________________________________________________

Lämna denna lapp till ordförande på Övergången 8. Utnyttja baksidan till att skriva ner synpunkter på utemiljön!

Varma hälsningar från Sandra, Björn, Johan, Patrik och Nisse !

Medlemsbrev 1 – november 2009

Hej alla medlemmar i Samfälligheten Slipern !

Styrelsen har hållit sitt första möte och vill gärna inför slutbesiktningen av gemensamhetsanläggningen ha era synpunkter. Vi uppskattar era kommentarer, tankar och idéer gällande allt som har med gemensamhetsanläggningen att göra. Det kan beröra carports, sopor, vägar, belysning etc.

Information på webben

Slipern har egna hemsidor på nätet. Dem hittar ni via http:/www.medvinden.net/slipern

Alla våra medlemsbrev kommer vi att publicera på webben och även distribuera i pappersform i medlemmarnas brevlådor.

Styrelsen söker intresserade till festkomitté

Ifall det finns intresserade så hoppas styrelsen (med hjälp av festkomittén) kunna organisera t.ex. glöggparty och trevlig samvaro i samband med årsmötet i maj.

Förslag, tankar, idéer och frågor emottages

Styrelsen tar med glädje emot all kommunikation. Den kan göras per e-post (se adress nedan), samt i pappersform t.ex. på baksidan av medlemsbreven. Lapparna får lämnas i postlådorna på Övergången 8 (ordförande) eller Stambanegränden 8 (sekreteraren).

Styrelsens kontaktuppgifter

Styrelsens kontaktuppgifter hittas på Sliperns webbsidor, och är följande:

Glada hösthälsningar från Sandra, Björn, Johan, Patrik och Nisse !