Category Archives: Övriga anteckningar

Anteckningar från markbesiktningen

Start 2009-11-30 kl 09:00

 • Plats: Slipern
 • Närvarande:
  • Lars Lundgren, besiktningsman för markarbeten
  • Lars Thornqvist, PEAB Mark AB
  • Lau Borch, JM AB
  • Johan Kåredal, Slipern

Anteckningar

Synpunkter som medför åtgärd

 • Separata gatuskyltar för Övergången, Stambanegränden och Lokgränden har redan satts upp.
 • Parkeringsrutor kommer målas i vid Övergången och Stambanegränden.
 • Skarven mellan ränndalsplatta och asfalt i västra delen av våra gator kommer förbättras. Som det är för närvarande samlas vatten där.
 • Dagvattenbrunnen/silen på Övergången kommer sågas ur för att göra anpassningen mot ränndalsplattorna bättre. För närvarande är brunnen en smula högre och där samlas vatten.
 • De vita markeringarna (som utmärker var elledningar är dragna) längs våra gator kommer tas bort.
 • Trädet i gruskorsningen mellan Förbindelsegången och Övergången kommer få en trippelstötta samt gnagskydd.
 • Dräneringsbrunnslocket i gruskorsningen mellan Övergången och Stambanegränden är av fel sort och kommer bytas ut (från en liten “stängd” till en större “perforerad”).
 • Markstenen intill första parallella övriga parkeringsplatsen räknat från Stambanegränden har glidit iväg och kommer rättas till.
 • Dräneringsrörets avslutning ut från grusgången mellan Stambanegränden och Lokgränden kommer fixas till genom påfyllning av grus samt anläggning av en betongavslutning.

Synpunkter som lämnas utan åtgärd

 • Den friliggande kabeln som löper parallellt med Förbindelsegången förser JMs byggare med teletrafik och kommer ligga kvar tills etapp 4 är är färdigbyggd.
 • De skadade ränndalsplattorna på Stambanegränden kommer inte bytas, med motiveringen att övrig åverkan av ingreppet blir för stor.
 • Det skrapade brunnslocket på Stambanegränden lämnas utan åtgärd av samma anledning som ovan.
 • Grusgångarna kommer vare sig rensas eller få påfyllt singel. Besiktningsmannen föreslog att vi fördelar befintligt singel bättre medelst krattor.
 • Grusgången mellan Stambanegränden och Lokgränden kommer förbli oavslutad.
 • Vår kommentar om att det ibland är vattensjukt i gruskorsningen mellan Övergången och Stambanegränden togs inte emot med glada miner och lämnas utan åtgärd. Vi får avvakta och se huruvida utbytandet av brunnslock är en tillräcklig åtgärd.

Markbesiktningen avslutades ca 10:30

Anteckningar från elbesiktningen

Start 2009-11-30 kl 09:00

 • Plats: Slipern
 • Närvarande:
  • Besiktningsman
  • Representant för firman som ansvarar för gatlamporna
  • Representant för firman som amsvarar för den “lätta” belysningen
  • Nils Kullberg, Slipern

Anteckningar i udda ordning

Elskåpet vid soprum 2

 • Kretsarna F1 och F2 är till gatlamporna
 • Krets F3 är till carportarna
 • JM frångått originalplan att ha en krets i reserv. Inte fel enligt standarderna
 • Vi kommer att få:
  • Nyckel till elskåpet
  • Pärm med ritningar och manualer

Gatlamporna

 • Armaturen mittemot carport 16 sitter inte tillräckligt rakt. Korrigeras
 • Vi kommer att få nyckel till lampstolparna
 • Den neksänkta lampan:
  • Under övervakning i 2 år
  • Om något händer så ersätts stolpen med en 4,5 m stolpe
 • Stickprov visade att eldragningen i stolparna är ok

Carportarna och soprummen

 • Carport 3 och 4: Belysningen sönder. Korrigeras
 • Lamporna vid soprummens dörrar saknas. Korrigeras
 • Ritningarna saknar eldragning till de två sista husen. Korrigeras
 • Soprum 1: Väggkabel till eluttag bör skyddas mekaniskt. Korrigeras

Övrigt

 • Elinspektören tittade på de vita markeringarna i marken och konstaterade att de är målade med fel färg och bör slipas bort. Han gjorde en egen anteckning om saken
 • Egna tankar:
  • Besiktningsmannen var vänlig, men bestämd och noggrann
  • Representanterna för elfirmorna hade en god attityd och var omedelbart villiga att korrigera det som var fel. Summerat: “Det här fixar vi och sedan är det klart”

Elbesiktningen avslutades kl 10:00

“Förbesiktning” inför emottagandet

Start 2009-11-21 kl 11:00

 • Plats: Övergången 8
 • Närvarande: Björn Jälén, Johan Kåredal, Patrik Önnheim, Nils Kullberg

Anteckningar i udda ordning

Hela området

 • Ogräset aldrig rensat !

Soprummen

 • Målfärgen på alla rummens dörrar sitter inte ordentligt, utan lossnar
 • Rum 1 och 2: Friskluftventilen saknar tätningsfog
 • Rum 1: Batterilådan inte upphängd
 • Rum 1: Panelbrädet ovanför dörren fel sågat

Grusgångarna

 • De flesta av gångarna ostädade
 • Dagvattenbrunnen saknas på gången mellan Stambanegränden och Övergången

Övergången

 • Locket till dagvattenbrunnen i mitten av gatan sitter för högt
 • Gatlampan i hörnet mot Signalvägen är för låg
 • Hus 2: Marken lutar inåt strax invid huset

Förbindelsegången

 • Hus 10: Marken lutar inåt strax invid huset

Stambanegränden

 • Söndriga betongplattor i gatan framför 1, 3 och 5
 • Elskåpet i slutet av Stambanegränden inritat på fel ställe på ritningen
 • Grusgången bakom Stambanegränden “oavslutad” och vetter direkt mot diket
 • Brunnslocket i mitten av gatan är skrapat

Övrigt

 • Det vore bra om föreningen kunde skaffa en egen stege
 • “Gnagskydden” saknas på alla unga träd

“Förinspektionen” avslutades kl 12:55