Monthly Archives: April 2010

Medlemsbrev 4 – 100406

Hej alla medlemmar i Slipern Samfällighetsförening!

Kallelse till förenningsstämma

Alla medlemmar i Sliperns Samfällighetsförening välkomnas till föreningsstämman tisdagen den 4 maj kl 19 i Tornhallens Café. Vi i styrelsen hoppas på god uppslutning på stämman för att diskutera frågor som rör vår boendemiljö.

Dagordning

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän
 4. Styrelsens och revisorernas berättelser
 5. Ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 7. Ersättning till styrelsen samt revisorerna
 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 10. Val av revisorer och suppleanter
 11. Val av valberedning
 12. Övriga frågor
 13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Avgift för andra kvartalet 2010

Nu är det dags att betala avgiften för andra kvartalet 2010. Kvartalsavgiften är 917 kr och inbetalas på föreningens bankgiro 473-3176 och förfaller till betalning 2010-04-30. Vid inbetalning var vänlig ange namn, adress samt fastighetsbeteckning. För att spara något på miljön bifogar vi ingen avi denna gång.

Hemsidan

Konm ihåg att besöka föreningens hemsida www.medvinden.net/slipern, för att se vad som händer i styrelsen och med föreningen.

Varma hälsningar från Sandra, Björn, Johan, Patrik och Nisse!